Rökstenen


(De äldsta runristningarnaKarlevistenenStentoftenstenen)

Rökstenen Foto: Bengt Olof Åradsson Rökstenen, med sin säregna form, är en av Sveriges mest märkliga runstenar. Den ovanligt långa inskriptionen består av en blandning av kortkvistrunor, vikingatida runor, urnordiska runor och lönnrunor. Rökstenen är ristad under den första halvan av 800-talet. Den har stått på sin plats vid Röks kyrka i Ödeshögs kommun i Östergötland sedan 1933 och tros komma från platsens närhet. Inskriptionen har genom århundraden setts som gåtfull och svårtolkad och lyder:

aft uamuþ stonta runaR þaR
n uarin faþi faþiR aft faikion sunu
sakum ukmini þat huariaR ualraubaR uaRin tuaR
þaR suaþ tualf sinum uaRin numnaR t ualraubu
baþaR somon o umisum monum þat sakum ona
rt huaR fur niu altum on urþi fiaru
miR hraiþkutum auk tu
miR on ub sakaR
raiþ þiaurikR hin þurmuþi stiliR
flutna strontu hraiþmaraR sitiR nu karuR o
kuta sinum skialti ub fatlaþR skati marika
þat sakum tualfta huar histR si ku
naR itu uituoki on kunukaR tuaiR tikiR sua
þ o likia þat sakum þritaunta huariR t
uaiR tikiR kunukaR satin t siulunti fia
kura uintur at fiakurum nabnum burn
iR fiakurum bruþrum ualkaR fim raþulfs su
niR hraiþulfaR fim rukulfs suniR hoislaR fim haruþ
s suniR kunmuntaR fim birnaR suniR
nuk m--- (m)-- alu --(k)(i) ainhuaR -þ... ...þ ... ftiR fra
sagwm mogmeni (þ)ad hOaR igOld
iga OaRi gOldin d gOonaR hOsli
sakum ukmini uaim si burin ni
þR troki uilin is þat knuo knat
i iatun uilin is þat
sakum ukmini þur
sibi uia uari
ul niruþR


och översatt till nutidssvenska:

Till minne av Vämod står dessa runor
Men Varin skrev dem, fadern, till minne av den döde sonen.
Jag säger unga de, vilka de två stridsbyten var
som tolv gånger blev tagna som krigsbyte,
båda på en gång från man efter man. Det säger jag som det
andra vem som för nio släktled sedan miste livet
hos reidgoterna och han dog hos dem till följd av sin skuld.
Då rådde Tjodrik den dristige, sjökrigarnas
hövding över Reidhavets kust. Nu sitter han rustad på
sin gotiska häst, med sköld över axeln, den främste av Märingar.
Det säger jag som det tolfte var Gunns häst
ser föda på slagfältet, där tjugo konungar
ligger. Det säger jag såsom det trettonde, vilka
tjugo konungar satt på Själland (Sjölunden) under fyra
vintrar med fyra namn, födda
åt fyra bröder. Fem med namnet Valke, Rådulfs
sönder, fem Reidulf, Rugulfs söner, fem Haisl, Hords
söner, fem Gunnmund, Björns söner.
Nu för de unga säger fullständigt envar...eftersporde...
Jag säger de unga det, vem av Ingvalds-
ättlingarna som blev gäldad genom en hustrus offer
Jag säger de unga, åt vilken kämpe en ättling
är född. Vilen är det. Han kunde krossa
en jätte. Vilen är det.
Jag säger de unga: Tor.
Sibbe viets väktare
avlade nittioårig


Forskarna är överens om att orden tolkats rätt, men innebörden är osäker. Här följer några uttryck, vars tolkning är någorlunda klar:
De två stridsbyten antas handla om värdefulla vapen, som tagits som stridsbyte och vandrat från segrare till segrare.
Reidgoterna är östgoterna på poetiskt språk.
Tjodrik syftar på östgoternas konung Teoderik som dog 526 och, enligt ristningen, ska ha varit förfäder till Vämod och Varin.
Reidhavets kust är ett ortnamn från forntida myter.
Gunns häst är en kenning för vargen.

Efter den skadade raden "Nu för de unga säger fullständigt envar...eftersporde..." blir skriften mer svårtolkad. Vem beskrivningarna syftar på är osäkra. Ingen vet säkert vem Vilen är. Inte heller Sibbe, utan det finns bara spekulationer.

Runristaren Varin antas vara en man av en högre ätt. Skriften bygger på tidens myter i området, men tycks vara medvetet mystisk. Kanske ville Varin testa läsarens intellekt. Inom tidigare forskning fanns teser om att skriften hade en magisk innebörd där syftet var att hämnas sonen Vämods död. Men dagens forskning inriktas på teser om att Varins syfte var att försöka höja sin ätt till en gudomlig status, något som förekom bland andra släkter under förhistorisk tid.

©2014 Nordisk-mytologi.se Sitemap